Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající je obchodní společnost Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r. o., se sídlem: Domažlice, Npor. O. Bartoška 15, PSČ 344 01, IČO : 18230393, zápis: OR KS Plzeň, oddíl C, vložka 1315.

Podle těchto podmínek se Sano zavazuje prodávat zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a včas zaplatit.

Kupní smlouva

Předmětem kupní smlouvy je rámcové ujednání o dodávkách zboží – výrobků společnosti Sano, které jsou blíže určeny v „Sano ceníku“ pro dohodnuté kategorie zvířat podle rozsahu spolupráce.

Zboží bude dodáváno v dílčích dodávkách na základě potvrzených jednotlivých objednávek kupujícího, ve kterých bude určeno množství a druh dodávaného zboží.

Zboží bude vyrobeno a dodáno v obvyklé jakosti, přičemž Sano prohlašuje, že kvalita výrobků Sano odpovídá normám a jakostním předpisům Evropského společenství a příslušným

zákonům ČR. Případné reklamace třetích osob z důvodů kvality budou řešeny pracovníky

společnosti Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r.o..

Kupní cena

Cena zboží se řídí platným ceníkem Sano.

Souhlas kupujícího s cenou bude vždy vyjádřen potvrzením dodacího listu a převzetím zboží.

S cenami Sano zboží je kupující pravidelně seznamován osobou odborného poradce, který se jako Sano zástupce zavazuje kupujícího informovat vždy neprodleně při každé změně ceníku.

Cena zboží zahrnuje komplexní poradenský servis a při dodávkách nad 1 tunu dopravu na místo určení.

Podmínky placení a fakturování

Dohodou účastníků kupní smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit Sanu kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti.

Sjednává se úrok z prodlení s plněním peněžitých závazků z této smlouvy a to ve výši 8% z dlužné částky ročně.

Dodací podmínky

Sano je povinno dodávat kupujícímu zboží v objednaném množství nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení písemné objednávky.

Kupující je povinen zboží spolu s doklady k němu převzít a zaplatit kupní cenu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

Sano je povinno předat kupujícímu spolu se zbožím dodací list. Dodané zboží musí kupující ještě před podpisem dodacího listu prohlédnout a zkontrolovat, jelikož na pozdější reklamaci ohledně chybějícího zboží nebude brán zřetel. Pro případ, že kupující převezme zboží i přesto, že u něho došlo k porušení obalu, je povinen toto sepsat společně s dopravcem do zápisu, kde je nutno uvést, zda v důsledku porušení obalu došlo k poškození zboží (znehodnocení, zhoršení kvality, úbytek hmotnosti atd.) a navrhnout v tomto zápisu své nároky.

Sano je povinno objednané zboží nad 1 t dopravit na vlastní náklady do skladu kupujícího. Dodávka je splněna odevzdáním zboží a dokladů potřebných k převzetí zboží kupujícímu nebo osobě jím pověřené a potvrzením dodacího listu. Zboží bude dodáváno Sanem, nebo příslušným přepravcem na bezvadných europaletách, které jsou vratné ihned při převzetí dodávky.

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Uplatnění práva třetí osoby k dodanému zboží je kupující bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dozvěděl, povinen oznámit Sanu. Kupující je oprávněn zboží dále distribuovat nebo je spotřebovat. Pokud by bylo zboží (krmivo) kupujícím částečně nebo zcela zkrmeno, přecházejí v případě platební neschopnosti kupujícího jeho zvířata krmená tímto krmivem do zástavy prodávajícímu.

Sano má právo upravovat ceny stanovené v shora zmíněném ceníku.

Vady zboží a záruční doba

Záruční doba na dodané zboží činí 6 měsíců. Záruční doba běží ode dne výroby zboží.

Všeobecná a závěrečná ujednání

Sano i kupující mohou od kupní smlouvy odstoupit jestliže:

a) kupující bude v prodlení s placením kupní ceny o více než 30 dnů a

b) Sano bude v prodlení s dodáním zboží o více než 15 dnů.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

Všechny spory, vyplývající z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem, za který byl smluvními stranami určen Krajský soud v Plzni jako soud prvého stupně.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016